Translate "financiamento público" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


financiamento público — finasowanie publiczne (Polish / polski)
zapewnienie finansowania jakiegoś programu, kupna lub przedsięwzięcia, zwykle przez przyznanie środków z budżetu państwa pochodzących z podatków

Translate financiamento público

Learn how to say "financiamento público" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey