Translate "financiamento público" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


financiamento público — обществено финансиране (Bulgarian / български)
Акт на придобиване или набавяне на финансови средства за програма, покупка или предприятие от населението на държава или общност, обикновено посредством разпределение на дължавните приходи от данъци и такси.

Translate financiamento público

Learn how to say "financiamento público" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey