Translate "filtros percoladores" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


filtros percoladores — капков филтър (Bulgarian / български)
Система вторично пречистване на канализационни утайки, близка до самопречистването на потоците; по-точното название е биологично оксидантно легло; утайката се поставя върху камъни в леглото и наличните микроорганизми консумират твърдите частици като източ

Translate filtros percoladores

Learn how to say "filtros percoladores" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey