Toll Free: (800) 790-3680

Translate "femur" into Mongolian

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


femur — дунд чөмөг (Mongolian)
Хөхтнүүдийн биеийн хамгийн урт, багтаамжтай ба хүчтэй яс. Ихэнх хэсэг нь гуяд оршдог тэр нь сүүжийг ба өвдгийг бүрэлдүүлж оролцдог.

Translate femur

Learn how to say "femur" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Mongolian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC