Translate "estradas" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


estradas — droga (Polish / polski)
Wydzielony, zwykle utwardzony pas ziemi łączący poszczególne miejscowości lub punkty terenu, przystosowany do komunikacji.

Translate estradas

Learn how to say "estradas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey