Translate "espessamento" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espessamento — zagęszczanie (Polish / polski)
proces inny niż sedymentacja powodujący zagęszczenie cząstek stałych w cieczy, z/lub bez wykorzystania środków chemicznych

Translate espessamento

Learn how to say "espessamento" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey