Translate "espessamento" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espessamento — уплътняване (Bulgarian / български)
Всеки процес, надхвърлящ гравитационното утаяване, който увеличава концентрациите на твърди вещества в утайките с или без използване на химически влакна.

Translate espessamento

Learn how to say "espessamento" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey