Translate "espectroscopia" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espectroscopia — спектроскопия (Bulgarian / български)
Дял от физиката, свързан с производството, измерването и интерпретирането на електромагнитни спектри, възникващи от емисии или абсорбиране на лъчева енергия от различни вещества.

Translate espectroscopia

Learn how to say "espectroscopia" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey