Translate "espécies exóticas" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espécies exóticas — екзотичен вид (Bulgarian / български)
Растения, животни или микроорганизми, пренесени от човека в места, които не са им родни. Екзотичните видове са често пъти свързани с отрицателни екологични последствия за местните видове и екосистемите.

Translate espécies exóticas

Learn how to say "espécies exóticas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey