Translate "espécies em vias de extinção" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


espécies em vias de extinção — застрашени видове (iucn) (Bulgarian / български)
Една от трите степени на "рядкост" градирани от Международния съюз за консервация на природните ресурси (IUCN). Всички растения и животни в тези категории се нуждаят от специална защита. Застрашени видове са тези видове, за които има опасност от изчезване

Translate espécies em vias de extinção

Learn how to say "espécies em vias de extinção" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey