Translate "escrituras de arrendamento" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


escrituras de arrendamento — dzierżawa (Polish / polski)
porozumienie związane z użyczeniem prawa do korzystania z ziemi lub nieruchomości

Translate escrituras de arrendamento

Learn how to say "escrituras de arrendamento" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey