Translate "erosão do solo" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


erosão do solo — erozja gleb (Polish / polski)
odrywanie się i ruch powierzchniowej warstwy gleby lub materiału glebowego z górnej warstwy profilu, w wyniku działania wiatru lub płynącej wody

Translate erosão do solo

Learn how to say "erosão do solo" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey