Translate "erosão do solo" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


erosão do solo — ерозия на почвите (Bulgarian / български)
Отделяне и движение на повърхностния пласт почви или почвен материал от горната част на профила, под действието на вятър или течаща вода и особено в резултат на промени, предизвикани от човешка дейност, като неподходящо или лошо управлявано селско стопан

Translate erosão do solo

Learn how to say "erosão do solo" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey