Translate "drei" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


drei — три (Bulgarian / български)
Бройното числително, намиращо се след две и преди четири, представяно като III в римски цифри и като 3 в арабски.
Третото естествено число (3).

Translate drei

Learn how to say "drei" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey