Toll Free: (800) 790-3680

Translate "dotace" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


dotace — Субсидия (Bulgarian / български)
Всеки паричен грант от правителството към частни промишлени предприятия или благотворителни организации и особено даваните на потребители или производители за понижаване на пазарната цена на няко услуги или продукти и правейки ги достъпни за обществото.

Translate dotace

Learn how to say "dotace" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Czech and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC