Translate "divancete" into Mongolian

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


divancete — угтвар үг (Mongolian)
Дараагийн нэр үг буюу нэрийн нийлцийг (олон тохиолдолд бас ярианы өөр хэсгүүдийг ч) үгүүлбэрийн өөр хэсэгтэй харьцааг илэрхийлэж нэмэлтээр холбох чадвартай үг буюу үг хэлц.

Translate divancete

Learn how to say "divancete" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Walloon and Mongolian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey