Translate "Direito internacional económico" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Direito internacional económico — międzynarodwe przepisy gospodarcze (Polish / polski)
przepisy dotyczące relacji handlowych pomiędzy co najmniej dwoma krajami

Translate Direito internacional económico

Learn how to say "Direito internacional económico" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey