Translate "Direito do trabalho" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Direito do trabalho — prawo pracy (Polish / polski)
ogół przepisów regulujących stosunki między pracownikami a pracodawcą, określających obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy względem siebie; reguły dotyczące stosunków ze związkami zawodowymi; zasady interwencji państwa, które zabezpieczają ochronę pracowników w określonych sytuacjach, w których taka interwencja jest wymagana

Translate Direito do trabalho

Learn how to say "Direito do trabalho" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey