Translate "Direito do trabalho" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Direito do trabalho — трудово право (Bulgarian / български)
Клонът на правната система, който определя правилата управляващи взаимовръзките по наемане на работна сила, отношения на профсъюзите и намесата на държавата за предоставяне на защита при конкретни ситуации за нуждите на гражданите, които са работници.

Translate Direito do trabalho

Learn how to say "Direito do trabalho" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey