Translate "Direito do mar" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Direito do mar — морско право (Bulgarian / български)
Система от актове, касаещи морската търговия и навигация, морски бизнес-дейности или отнасящи се до навигацията, корабите, личностите или собствеността, свързани с морето, както и с морските дейности като цяло.

Translate Direito do mar

Learn how to say "Direito do mar" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey