Translate "Direito constitucional" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Direito constitucional — конституционно право (Bulgarian / български)
Клонът от общественото право на една нация или държава, който се отнася до организирането, правомощията и рамката на управление, разпределението на политическите и правителствени власти и функции, основните принципи необходими за регулиране на отношенията

Translate Direito constitucional

Learn how to say "Direito constitucional" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey