Translate "dioxina" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


dioxina — диоксин (Bulgarian / български)
Страничен продукт, образуван по време на получаването на хербицида 2, 4, 5-Т и понякога образуващ се при изгарянето на хлорирани органични съединения. Той може също така да се среща естествено в природата и е разпространен широко в околната среда, освен л

Translate dioxina

Learn how to say "dioxina" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey