Translate "diclorodifeniltricloretano" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


diclorodifeniltricloretano — Ддт (Bulgarian / български)
Стабилен органохлорен инсектицид, известен също като дихлородифенилтрихлороетан, който беше въведен през 1940-те и беше широко използван поради стабилността си (което означаваше, че повторни приложения са ненужни), поради ниската си токсичност по отношени

Translate diclorodifeniltricloretano

Learn how to say "diclorodifeniltricloretano" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey