Translate "Dezentralisierung" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Dezentralisierung — децентрализация (Bulgarian / български)
Основна идея и процес на организационното ръководство за преместване и делегиране на сила и власт от по-високото ниво към подчинените нива в административно-управленската йерархия, за да се подпомогне независимостта, отговорността и по-бързото вземане на

Translate Dezentralisierung

Learn how to say "Dezentralisierung" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey