Translate "devedor comum" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


devedor comum — zbiorowy dłużnik (Polish / polski)
osoby mające wspólne zobowiązania lub wierzytelności; dwie lub więcej osób będących dłużnikami wobec jednej wierzytelności

Translate devedor comum

Learn how to say "devedor comum" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey