Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Detektor" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Detektor — детектор (Bulgarian / български)
Механичен, електричен или химичен уред, който автоматично открива и записва или регистрира дадено влияние, като например промяна в налягането или температурата на околната среда, електричен сигнал или излъчване от радиоактивен материал.

Translate Detektor

Learn how to say "Detektor" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC