Toll Free: (800) 790-3680

Translate "deri" into Galician (galego)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


deri — pel (Galician / galego)
Tecido que forma o cobremento exterior do corpo dos vertebrados; consiste en dúas capas, a máis externa das cales pode estar cuberta con pelos, escamas, plumas, etc. As súas principais funcións son a protectora e a sensorial.

Translate deri

Learn how to say "deri" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Turkmen and Galician by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC