Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Denitrifikation" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Denitrifikation — деазотиране, обедняване откъм азот (Bulgarian / български)
1) Загубата на азот от почвата по биологичен или химичен начин. Това е загуба във вид на газ, и не е свързана със загубата чрез физични процеси, като например чрез излужване. 2) Разрушаването на нитратите от почвените бактерии, което води до отделяне на

Translate Denitrifikation

Learn how to say "Denitrifikation" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC