Translate "Demokratie" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Demokratie — demokracja (Polish / polski)
forma ustroju państwa, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne zapewniające im udział w sprawowaniu władzy, bezpośredni lub pośredni za pośrednictwem przedstawicieli

Translate Demokratie

Learn how to say "Demokratie" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey