Toll Free: (800) 790-3680

Translate "deltas" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


deltas — Делта (Bulgarian / български)
Делтата е обширно ветрилообразно земно образувание или ниска равнина, образувана от последователни слоеве от наноси, измивани от по-високите места към устието на някоя река, като Нил, Мисисипи и Ганг. Богатите на хранителни вещества наноси се отлагат от р

Translate deltas

Learn how to say "deltas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC