Toll Free: (800) 790-3680

Translate "deficiente" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


deficiente — сакат човек (Bulgarian / български)
Човек, на когото липсват една или повече физически възможности, като възможността да ходи или да координира движенията си, например в резултат на влиянието на болест или нещастен случай, или чрез умствено увреждане.

Translate deficiente

Learn how to say "deficiente" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC