Toll Free: (800) 790-3680

Translate "decision" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


decision — Решение (Bulgarian / български)
Означава упражняване на властта на дадена агенция на всеки етап от едно мероприятие, при който са възможни промени в мероприятието за да се модифицира влиянието му върху исторически и културни свойства.

Translate decision

Learn how to say "decision" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Venetian and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC