Translate "daragh" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


daragh — Дъб (Bulgarian / български)
Всяко дърво от рода Кверцус в ред Букови, характерно с прости, заоблени листа, люспести зимни пъпки, звездовидна сърцевина и плод - желъд, който е ядка; дървесината му е твърда, трудна за обработка и много трайна, обикновено с ясно изразен фладер.

Translate daragh

Learn how to say "daragh" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Manx and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey