Translate "da" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


da — кожа (Bulgarian / български)
Тъкан, образуваща външното покритие на телата на гръбначните животни. Състои се от два слоя, най-външният от които може да е покрит с косми, люспи, пера и пр. Основните й функции са предпазни и сетивни.

Translate da

Learn how to say "da" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Vietnamese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey