Translate "curragh" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


curragh — bagno (Polish / polski)
okresowo zatapiany obszar o glebach podmokłych, pokrych krzewami i drzewami, z/lub bez wykształconymi torfowiskami

Translate curragh

Learn how to say "curragh" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Manx and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey