Translate "color" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


color — Цвят (Bulgarian / български)
Атрибут на предметите получен в резултат от светлината, която те отразяват, предават или излъчват, доколкото тази светлина създава визуално усещане в зависимост от дължината на лъчите си.

Translate color

Learn how to say "color" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey