Translate "collis" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


collis — хълм (Bulgarian / български)
Естествено природно повишение на земната повърхност издигащо се доста забележимо над ограждащите го земи, обикновено с ограничен размер и добре очертано, по-скоро заоблено отколкото с върхове или чукари, без специална дефиниция за абсолютната височина.

Translate collis

Learn how to say "collis" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey