Translate "centrum för kärnforskning" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


centrum för kärnforskning — център за ядрени проучвания (Bulgarian / български)
Място, където учени и други изследователи изучават функциите и характеристиките на атомното ядро, посредством тестване и други форми на експериментиране, често с цел откриване на нови технологии за науката, медицината и промишлеността.

Translate centrum för kärnforskning

Learn how to say "centrum för kärnforskning" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey