Translate "carbone" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


carbone — węgiel (Polish / polski)
(C) pierwiastek chemiczny z grupy węglowców, liczba atomowa 6, niemetal, odporny chemicznie w niskiej temperaturze; niezbędny do życia, wchodzący w skład wszystkich organizmów w postaci związków; w stanie czystym rzadko spotykany w przyrodzie

Translate carbone

Learn how to say "carbone" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Walloon and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey