Toll Free: (800) 790-3680

Translate "betun" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


betun — bitumen (Slovenian / slovenščina)
Splošni izraz za naravne negorljive snovi različnih barv, trdote in hlapljivosti, ki jih sestavljajo predvsem mešanica ogljikovodikov, ki so v glavnem brez oksidantov. Bitumne včasih povezujejo z mineralnimi snovmi, nemineralne sestavine se namreč spajajo in so močno topne v ogljikovem disulfidu, produkti sulfoniranja, netopnimi v vodi. Petrolej, asfalti, naravni mineralni voski in asfaltiti spadajo v skupino bitumnov. (Vir: BJGEO)

Do you need Basque translation for your personal or business project? Now that you've found how to say "betun" in Slovenian, Translation Services USA can help with that, too!

Our global network of professional translators can help translate your project into Basque, no matter how big or how small.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate betun

Learn how to say "betun" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC