Toll Free: (800) 790-3680

Translate "betun" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


betun — bitumi (Finnish / suomi)
Yleisluontoinen termi, jota käytetään väriltään, kovuudeltaan ja haihtuvuudeltaan vaihtelevista helposti syttyvistä aineista, jotka koostuvat pääasiassa hiilivetyjen yhdistelmistä ja joissa ei käytännössä ole hapettuneita hiukkasia. Bitumilla tarkoitetaan joskus myös kivennäisistä, koska epämineraaliset rakenneosat voivat sulaa ja suurelta osin liueta hiilisulfidiin tuottaen veteen liukenemattomia sulfonaatteja. Maaöljy, asvaltit, luonnonkivennäisvahat ja asfaltiitit luetaan bitumeihin.

Do you need Basque translation for your personal or business project? Now that you've found how to say "betun" in Finnish, Translation Services USA can help with that, too!

Our global network of professional translators can help translate your project into Basque, no matter how big or how small.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate betun

Learn how to say "betun" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC