Toll Free: (800) 790-3680

Translate "bes-cia" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


bes-cia — Животно (Bulgarian / български)
Всеки жив организъм, характеризиращ се с доброволно движение, имащ клетки с нецелулозни клетъчни стени и специализирани сетивни органи, осигуряващи бърза реакция на дразнители и поемането на комплекс от органични вещества като растения и други животни.

Translate bes-cia

Learn how to say "bes-cia" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Piedmontese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC