Translate "baktirya" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


baktirya — bakteria (Polish / polski)
drobnoustroje, mikroskopijne, zwykle jednokomórkowe, w większości cudzożywne organizmy roślinne, mające ogromne znaczenie w przyrodzie, wykorzystywane w przemyśle spożywczym, fermentacyjnym i farmaceutycznym; liczne z nich wywołują choroby u ludzi, roślin i zwierząt

Looking for professional Cebuano translation? Now that you know what "baktirya" in Polish is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Cebuano linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate baktirya

Learn how to say "baktirya" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Cebuano and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey