Translate "Atommüll" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Atommüll — odpady promieniotwórcze (Polish / polski)
wszelkie odpady, które emitują promieniowanie powyżej poziomu tła, w tym toksyczne produkty uboczne przemysłu jądrowego

Translate Atommüll

Learn how to say "Atommüll" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey