Translate "Atemschutzgerät" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Atemschutzgerät — респираторен защитен апарат (Bulgarian / български)
Устройство, предпазващо, дихателната система от въздействие на замърсители във въздуха; обикновено маска, покриваща носа и устата.

Translate Atemschutzgerät

Learn how to say "Atemschutzgerät" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey