Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Artenschutzprogramm" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Artenschutzprogramm — progam ochrony gatunków (Polish / polski)
zorganizowane działania i procedury, zwykle prowadzone przez agencje rządowe lub organizacje pozarządowe, w celu zachowania i ochrony organizmów żywych, które są zagrożone wyginięciem

Translate Artenschutzprogramm

Learn how to say "Artenschutzprogramm" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC