Translate "aminoácido" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


aminoácido — aminokwasy (Polish / polski)
związki organiczne rozpuszczalne w wodzie, zawierające w cząsteczce co najmniej jedną grupę karboksylową (–COOH) i jedną aminową (–NH2), odznaczające się właściwościami elektrolitów amfoterycznych

Translate aminoácido

Learn how to say "aminoácido" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey