Toll Free: (800) 790-3680

Translate "ambiente" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ambiente — околна среда (Bulgarian / български)
Понятие, което включва всички аспекти на средата, заобикаляща човечеството, влияеща върху индивидите и върху социалните групи. Европейският съюз е определил околната среда като "комбинацията от елементи, чието комплексно взаимодействие прави обстановката,

The original Portuguese definition:

ambiente (Portuguese)
Ambiente específico ou camada social.

Translate ambiente

Learn how to say "ambiente" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC