Translate "América do Norte" into Bulgarian (български)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


América do Norte — Северна Америка (Bulgarian / български)
Континент в северната половина на западното полукълбо, граничещ с Атлантическия океан на север, Тихия океан и Берингово море на запад, атлантическия океан и мексиканския залив на изток, свързан с Южна Америка посредством панамския провлак и включващ САЩ,

Translate América do Norte

Learn how to say "América do Norte" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Bulgarian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey