Translate "alteração da paisagem" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


alteração da paisagem — zmiany krajobrazu (Polish / polski)
zmiany krajobrazu wynikające z działalności człowieka lub procesów przyrodniczych (pożary, klęski żywiołowe, itp.); mogą one być zdalnie rejestrowane z samolotów i satelitów przy użyciu teledetekcji i GIS

Translate alteração da paisagem

Learn how to say "alteração da paisagem" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey